Aktualności

Odbiór odpadów zmieszanych za dzień 15.08.2018 r. (święto)

Szanowni  Mieszkańcy!

Z uwagi na przypadające święto w dniu 15.08.2018 informujemy, iż odbiór odpadów  zmieszanych w miejscowościach Henryków-Urocze, Szczaki, Złotokłos, Runów, Gołków (ul. Bohuna, Gołkowska  od 1 do 17a, Hajduczka, Kettlinga, Billewiczówny, Soroki, Szaniec, Trylogii) Wólka Kozodawska ul. Bukietowa i Gromadzka, Piaseczno (od ul. 11 Listopada do Zagłoby) Chylice oraz Chylice-Pólko nastąpi w dniu 18.08.2018 r. (sobota)

Piknik ekologiczny pod nazwą „Eko-Piątka”

W ramach działań edukacyjnych jak również promowania segregacji odpadów komunalnych Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno kolejny raz wspiera działania placówek oświatowych. Tym razem wziął udział w projekcie ekologicznym pod nazwą „Eko-Piątka”, którego inicjatorem było Przedszkole nr 5 w Piasecznie. Projekt poprzez edukację ekologiczną miał na celu pogłębić wiedzę przedszkolaków z zakresu ochrony środowiska oraz segregacji odpadów.

Czytaj więcej „Piknik ekologiczny pod nazwą „Eko-Piątka””

Kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów

Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, że w celu sprawdzenia właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, będą wprowadzone kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie jak i nieselektywnie. Kontrole będą przeprowadzane przez Wykonawców odbierających odpady. W przypadku gromadzenia odpadów niezgodnie z ich przeznaczeniem, odpady zostaną odebrane jako odpady zmieszane a pojemnik lub worek zostanie oznakowany czerwoną kartką.

Czytaj więcej „Kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów”

Harmonogramy odbioru odpadów na 2018 rok

Gmina Piaseczno informuje, że w zakładce „Harmonogram odbioru odpadów” dostępne są już harmonogramy na 2018 rok. Jednocześnie będą one dostarczane sukcesywnie przez Wykonawców na posesje.

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb)

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  uprzejmie  informuje,  że  Straż  Miejska  prowadzi  kontrolę  w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie umowy oraz dowody potwierdzające opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Piaseczno niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Czytaj więcej „Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb)”

Segregacja w Gminie Piaseczno od 1 lipca 2017r.

Gmina Piaseczno informuje, że pomimo wejścia w życie 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 19), w Gminie Piaseczno będą obowiązywały dotychczasowe zasady segregacji do grudnia 2018r., z uwagi na obowiązujące umowy z Wykonawcami odbierającymi odpady. Zgodnie z § 6 ust. 3 w/w Rozporządzenia, umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujące w dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, które określają wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgody z rozporządzeniem, zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021r. Czytaj więcej „Segregacja w Gminie Piaseczno od 1 lipca 2017r.”