Poziomy recyklingu, ponownego użycia i odzysku

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

RODZAJE POZIOMÓW

LATA

2013 2014 2015 2016 20173 20184 2019 2020
 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

 

11,5 3,2 2,45 0,99 0,00 0,00 0,00 7,04
 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

29 37,3 37,97 32,212 30,59 43,24 43,16 80,90
 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 

88 46,5 86,901 66,932 88,20 82,43 77,49 82,88

1dane po korekcie sprawozdania za 2015 r. z dnia 27.10.2016 r.

2dane po korekcie sprawozdania za 2016 r. z dnia 21.03.2018 r.

3dane po korekcie sprawozdania za 2017 r. z dnia 17.04.2018 r.

4dane po korekcie sprawozdania za 2018 r. z dnia 23.08.2019 r.

 Poniżej poziomy jakie powinna osiągnąć gmina w [%], określone w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 13 września 1995 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)

Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 75 50 50 50 45 45 40 40 35
Frakcje odpadów komunalnych  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

 

Papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10 12 14 16 18 20 30 40 50
Frakcje odpadów komunalnych  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 36 38 40 42 45 50 60 70
Liczba wyświetleń: 3 138

Ostatnie aktualizacje: