Poziomy recyklingu, ponownego użycia i odzysku

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

RODZAJE POZIOMÓW

LATA

2013

2014

2015

2016

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

 

11,5

3,2

2,45

0,99

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

29

37,3

37,97

31,94

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 

88

46,5

86,90*

67,72**

*dane po korekcie sprawozdania za 2015 r. z dnia 27.10.2016 r.

** dane po korekcie sprawozdania za 2016 r. z dnia 12.06.2017 r.

Poniżej poziomy jakie powinna osiągnąć gmina w [%], określone w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 13 września 1995 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)

Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 75 50 50 50 45 45 40 40 35
Frakcje odpadów komunalnych  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

 

Papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10 12 14 16 18 20 30 40 50
Frakcje odpadów komunalnych  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 36 38 40 42 45 50 60 70