Poziomy recyklingu, ponownego użycia i odzysku

W załączeniu informacja o osiągniętych przez Gminę Piaseczno oraz podmioty odbierające odpady komunalne poziomach recyklingu za rok 2021 i 2022.

osiągnięte poziomy recyklingu za 2023 r.

Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2022 korekta z dnia 14.06.2023 r

Osiągnięte poziomy recyklingu za rok 2022

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2021 r. dane po korektach sprawozdań

Osiągnięte poziomy recyklingu w roku 2021

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2013 – 2020.

RODZAJE POZIOMÓW

LATA

2013 2014 2015 2016 20173 20184 2019 20205
 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

 

11,5 3,2 2,45 0,99 0,00 0,00 0,00 1,92
 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

29 37,3 37,97 32,212 30,59 43,24 43,16 81,01
 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 

88 46,5 86,901 66,932 88,20 82,43 77,49 83,83

1dane po korekcie sprawozdania za 2015 r. z dnia 27.10.2016 r.

2dane po korekcie sprawozdania za 2016 r. z dnia 21.03.2018 r.

3dane po korekcie sprawozdania za 2017 r. z dnia 17.04.2018 r.

4dane po korekcie sprawozdania za 2018 r. z dnia 23.08.2019 r.

5dane po korekcie sprawozdania za rok 2020 z dnia 07.09.2021 r.

 

Osiągnięte w roku 2020 poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości

Nazwa podmiotu

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania [%] Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz 50,17 18,63 87,34
Eko-Hetman Sp. z o.o. 31,00 0,00
Jarper Sp. z o.o. 9,69 0,83
Usługi Komunalne i transportowe

EKO-NOMIA

Monika Białowąs

93,19 0,00
Usługi Porządkowe BULI Sławomir Pasek 234,07 0,00 100
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 33,14 0,08
Przedsiębiorstwo Usługowe

Hetman Sp. z o.o.

1,89 0,00
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska 51,66 0,00 100
Remondis Sp. z o.o. 16,66 0,00
Wywóz Nieczystości Stałych „Czyścioszek” Anna Radecka 81,67 0,00 100
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii 9,17 0,00

Źródło: Sprawozdanie podmiotów odbierających odpady komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości za rok 2020

 Poniżej poziomy jakie powinna osiągnąć gmina w [%], określone w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 13 września 1995 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888)

Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 75 50 50 50 45 45 40 40 35
Frakcje odpadów komunalnych  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia

 

Papier, metal, tworzywo sztuczne i szkło 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10 12 14 16 18 20 30 40 50
Frakcje odpadów komunalnych  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 36 38 40 42 45 50 60 70
Liczba wyświetleń: 5 789

Ostatnie aktualizacje: