Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Karta Informacyjna

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Piaseczno.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. nr z 2024 r., poz. 399) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. . prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 236).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Piaseczno prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Piaseczno jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Jednocześnie informujemy, iż dokonując wpisu do Rejestru działalności regulowanej należy samodzielnie złożyć wniosek o wpis/aktualizację wpisu do bazy BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) przez indywidualne konto w bazie BDO (bazę prowadzi Marszałek Województwa Mazowieckiego). Podstawa prawna art. 50 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 10 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1587).

Wniosek o wpis bądź wniosek aktualizacyjny do bazy BDO  składa się przy użyciu rejestrowego/aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie BDO na stronie www.rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO (dział XV), podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami – Naczelnik Wydziału: Wioletta Brzezińska
Szczegółowe informacje: Joanna Najwer-Chylak
ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno
pok 105, telefon (22) 701 75 31

2. Wymagane dokumenty

W kancelarii należy złożyć wniosek z załącznikami:
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2012 r., posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.

Oświadczenie powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze przedsiębiorca jest wpisany do rejestru i otrzymuje numer rejestrowy.

3. Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru opłata wynosi 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2012 r., posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych;

W przypadku wniosku o zmianę wpisu  – 25,00 zł.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – 17,00 zł.

4. Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, wpis dokonywany jest w terminie 7 dni.

5. Doręczenie zaświadczenia

Zaświadczenie o wpisie do rejestru należy odebrać osobiście w pokoju nr 105 (w budynku przy ul. Świętojańskiej 5a), w innym przypadku zostanie wysłane pocztą.

6. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 236).
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.  2024 poz. 572)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111)

Notatki

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek – piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek – piątek w godzinach 8.00-16.00

 

Liczba wyświetleń: 4 668

Ostatnie aktualizacje: