Uchwały

Uchwała nr 382/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr 564 XXII 2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.06.2012 r. w sprawie podziału gminy Piaseczno na sektory

Uchwała Nr 599 XXIII 2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.07.2012 r. dot. wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności: ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk, grzebowisk i spalarni

UCHWAŁA Nr 875/XXXI/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 564/XXII/2012 z dnia 20.06.2012r. o podziale Gminy Piaseczno na sektory.

UCHWAŁA NR 291/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 23 września 2015 r. w spr. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

UCHWAŁA NR 486/XVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne

UCHWAŁA NR 1496/XLIX/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno od 01.04.2019 (przesunięcie terminu wejścia w życie –  uchwała nr 1640/LIII/2018)

UCHWAŁA NR 1495/XLIX/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówod 01.04.2019 (przesunięcie terminu wejścia w życie  – uchwała nr  1641/LIII/2018)

UCHWAŁA NR 1593/LII/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno

UCHWAŁA NR 1594/LII/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 UCHWAŁA NR 1641/LIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r.

Uchwała nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

Uchwała nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

Uchwała nr 217/IX/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zmiany Uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej Uchwale

Uchwała Nr 397/XVI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 750/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  – wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR 420/XVII/2019RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r. oraz Uchwałą nr 1641/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 07.11.2018 r. – wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR 421/XVII/2019RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 grudnia 2019 r.w sprawie zmiany Uchwały nr 103/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno– wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR 422/XVII/2019RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Uchwała nr 445/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Uchwała nr 446/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r., Uchwałą nr 1641/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 07.11.2018 r. oraz Uchwałą nr 420/XVII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 grudnia 2019 r. wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR 559/XXVI/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piasecznood 1 października 2020 (przesunięcie terminu wejścia w życie –  uchwała nr 578/XXVII/2020 z dnia 15.07.2020 r. )

Uchwała nr 560/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiwchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

UCHWAŁA NR 575/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE  z dnia 15 lipca 2020 r.w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piasecznowchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 576/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówwchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 577/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Piaseczno

UCHWAŁA NR 578/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

UCHWAŁA NR 579/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpadywchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 607/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady – wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Liczba wyświetleń: 3 977

Ostatnie aktualizacje: