Uchwały

Uchwała nr 445/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR 559/XXVI/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piasecznood 1 października 2020 (przesunięcie terminu wejścia w życie –  uchwała nr 578/XXVII/2020 z dnia 15.07.2020 r. )

Uchwała nr 560/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiwchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

UCHWAŁA NR 578/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

UCHWAŁA NR 579/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady– wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 607/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady – wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 622/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 września 2020 r.w sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020 r  – wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Uchwała nr 639/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.10.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020 r. oraz uchwałą nr 622/XXIX/2020 z dnia 16.09.2020 r.

Uchwała nr 640/XXX/2020 Rady Miejskie w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałą nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26.08.2020 r.

Uchwała nr 916/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 564/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na sektory zmienionej Uchwałą nr 875/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 564/XXII/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. o podziale Gminy na sektory

Uchwała nr 917/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 1064/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 15 lipca 2020 r. nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. – wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022 r.

Uchwała nr 1142/LVII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. oraz nr 1064/LII/2022 z dnia 25 maja 2022 r. wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2022 r.

Uchwała nr 1238/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 1239/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Piaseczno –wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 1240/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2022 r.

Uchwała nr  1352/LXXI/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.06.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno

Uchwała nr 1385/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 05.07.2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno – wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2023 r.

Uchwała nr  1386/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 05.07.2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 445/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  – wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

UCHWAŁA NR 1406/LXXIV/2023 Rady Miejskiej W Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020 r., uchwałą nr 622/XXIX/2020 z dnia 16.09.2020 r. oraz uchwałą nr 639/XXX/2020 z dnia 14.10.2020 r.  – wchodzi z życie z dniem 27 września 2023 r.

UCHWAŁA NR 1407/LXXIV/2023 Rady Miejskiej W Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1385/LXXII/2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno  – wchodzi z życie z dniem 27 września 2023 r.

Uchwała nr 1558/LXXXIII/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1240/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Załączniki

Liczba wyświetleń: 9 035

Ostatnie aktualizacje: