Uchwały

Uchwała nr 382/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr 599 XXIII 2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.07.2012 r. dot. wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności: ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk, grzebowisk i spalarni

Uchwała nr 445/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR 559/XXVI/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piasecznood 1 października 2020 (przesunięcie terminu wejścia w życie –  uchwała nr 578/XXVII/2020 z dnia 15.07.2020 r. )

Uchwała nr 560/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiwchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

UCHWAŁA NR 575/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE  z dnia 15 lipca 2020 r.w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno – wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 576/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 577/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Piaseczno

UCHWAŁA NR 578/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

UCHWAŁA NR 579/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady– wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 607/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady – wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 622/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 września 2020 r.w sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020 r  – wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Uchwała nr 639/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.10.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020 r. oraz uchwałą nr 622/XXIX/2020 z dnia 16.09.2020 r.

Uchwała nr 640/XXX/2020 Rady Miejskie w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałą nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26.08.2020 r.

Uchwała nr 843/XLII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno

Uchwała nr 844/XLII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 576/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 916/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 564/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na sektory zmienionej Uchwałą nr 875/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 564/XXII/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. o podziale Gminy na sektory

Uchwała nr 917/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 1064/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 15 lipca 2020 r. nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. oraz nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. – wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022 r.

Uchwała nr 1142/LVII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. oraz nr 1064/LII/2022 z dnia 25 maja 2022 r. wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2022 r.

Załączniki

Liczba wyświetleń: 7 118

Ostatnie aktualizacje: