Uchwały

Uchwała nr 382/XVI/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr 564 XXII 2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.06.2012 r. w sprawie podziału gminy Piaseczno na sektory

Uchwała Nr 563/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.06.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaseczno

Uchwała Nr 599 XXIII 2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.07.2012 r. dot. wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności: ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk, grzebowisk i spalarni

Uchwała nr 750/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr 797/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA Nr 875/XXXI/2013 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 564/XXII/2012 z dnia 20.06.2012r. o podziale Gminy Piaseczno na sektory.

UCHWAŁA NR 78/V/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 18 lutego 2015 r. w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR 216/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe

UCHWAŁA NR 292/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

UCHWAŁA NR 291/XII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 23 września 2015 r. w spr. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno

Uchwała nr 344/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno

Uchwała nr 465/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie w spr. zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno

Uchwała nr 508/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016 r. w spr. zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odpadami kom. skł. przez wł. nieruchomości

Uchwała Nr 571/XXII/2016 Rady Miejskiej W Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów kom. od wł. nieruchomości

Uchwała Nr 550/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Piaseczno

UCHWAŁA NR 486/XVIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Uchwała nr 1291/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 1496/XLIX/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno od 01.04.2019 (przesunięcie terminu wejścia w życie –  uchwała nr 1640/LIII/2018)

UCHWAŁA NR 1495/XLIX/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówod 01.04.2019 (przesunięcie terminu wejścia w życie  – uchwała nr  1641/LIII/2018)

UCHWAŁA NR 1593/LII/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno

UCHWAŁA NR 1594/LII/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 UCHWAŁA NR 1641/LIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r.

Liczba wyświetleń: 2 077

Ostatnie aktualizacje: