Wydział Gospodarki Odpadami

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami należących do zadań gminy, w tym m.in.
  • prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych
   w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
  • realizacja zadań zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.
  • prowadzenie spraw związanych z promowaniem, wdrażaniem i koordynowaniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w tym nadzór nad PSZOK)
  • prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem i usuwaniem wyrobów azbestowych oraz nadzór nad realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
  • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  • wydawanie decyzji nakazujących posiadaczom odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
  • prowadzenie postępowań określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przepisów ustawy ordynacja podatkowa.
  • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
  • podejmowanie działań mających na celu powstanie na terenie gminy instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
  • podejmowanie działań mających na celu ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
  • przyjmowanie oraz weryfikacja sprawozdań dotyczących zebranych odpadów oraz nieczystości ciekłych.
 2. Opracowywanie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
 3. Wykonywanie sprawozdawczości oraz prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej na rachunkach dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami.
 5. Opracowywanie planów budżetowych w zakresie działania wydziału.
 6. Bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie merytorycznego działania wydziału.

Jak załatwić sprawy w Wydziale Gospodarki Odpadami:

Odbiór płyt i rur azbestowo-cementowych od osób fizycznych

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Piaseczno

Pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez podmioty gospodarcze na terenie miasta i gminy Piaseczno

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Liczba wyświetleń: 24 173

Ostatnie aktualizacje: