Zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych od 01.10.2020 r.

Na terenie gminy Piaseczno obowiązują następujące zasady odbioru odpadów komunalnych:

1. Odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach wystawiamy do godziny 7.00 rano przed posesję zgodnie z harmonogramem, chyba że nieruchomość jest wyposażona w altankę śmietnikową, znajdującą się przy ulicy, z otwartą furtką w dniu odbioru.

2. Gmina Piaseczno zapewnia worki na odpady na: tworzywa sztuczne i metale w kolorze żółtym, papier w kolorze niebieskim,  szkło w kolorze zielonym.

Dystrybucja worków prowadzona jest przez firmę odbierającą odpady, w dniu odbioru danej frakcji odpadów, na zasadzie „wymiany”.

3. ODPADY Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH – żółty worek lub pojemnik oznaczony  napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – plastik, metale, opakowania wielomateriałowe.

WRZUCAMY: puste i zgniecione butelki plastikowe po napojach (typu PET), plastikowe zakrętki, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, puste, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach), folia i torebki z tworzyw sztucznych, puste puszki po napojach, konserwach, kartony po napojach i mleku, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), styropian opakowaniowy.
NIE WRZUCAMY:  butelek i opakowań po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po smarach, styropianu budowlanego, gumy, butelek i pojemników z jakąkolwiek zawartością, puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwasto- czy owadobójczych, sprzętu AGD i RTV.

4. ODPADY Z PAPIERU – niebieski worek lub pojemnik oznaczony napisem „PAPIER”

WRZUCAMY: gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

NIE WRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu), papieru faksowego, tapet, odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch), butelek i opakowań po olejach spożywczych i samochodowych, opakowań po smarach, styropianu budowlanego, gumy, butelek i pojemników z jakąkolwiek zawartością, puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwasto- czy owadobójczych, sprzętu AGD i RTV.

5. ODPADY SZKLANE – zielony worek lub pojemnik oznaczony napisem „SZKŁO” – szkło białe i kolorowe, opakowania szklane

WRZUCAMY: szkło i odpady opakowaniowe ze szkła m.in. puste butelki i słoiki szklane po napojach i żywności (bez nakrętek), butelki po napojach alkoholowych, puste opakowania szklane po kosmetykach, szkło białe i kolorowe.

NIE WRZUCAMY: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, szkła okiennego, fajansu, ekranów i lamp telewizyjnych, luster, szyb samochodowych, opakowań po lekarstwach i termometrów.

6. ODPADY BIO KUCHENNE w zabudowie wielorodzinnej

–  pojemnik z oznaczeniem jakie odpady znajdują się wewnątrz – bio kuchenne

WRZUCAMY: odpady z owoców i warzyw, obierki, fusy z kawy i herbaty, skorupki jaj, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego (w stanie stałym)
NIE WRZUCAMY: surowego mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, popiołu, żwirku z odchodami, pampersów,  podpasek, papierosów, odpadów higienicznych.
ODPADY BIO KUCHENNE w zabudowie jednorodzinnej gromadzimy razem z odpadami ogrodowymi

7. ODPADY OGRODOWE – pojemnik o pojemności  od 120l w kolorze brązowym oznaczony napisem „BIO” lub worek w kolorze brązowym o pojemności max. 120l

WORKI NA BIOODPADY MIESZKAŃCY ZAPEWNIAJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Odpady biodegradowalne (ogrodowe i kuchenne) wystawiamy przed posesję lub altankę śmietnikową.

WRZUCAMY: ścięta trawa, liście, drobne odpady ogrodowe jak połamane gałązki drzew, kwiaty doniczkowe (wraz z ziemią doniczkową).
NIE WRZUCAMY: resztek mięsa i kości, odchodów zwierzęcych, piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach, popiołu z pieca i kominka, papierosów i niedopałków, piasku, kamieni, odpadów z tworzyw sztucznych, folii, metalu, przeterminowanych lekarstw.

Odpady biodegradowalne: gałęzie do 1 m długości, trawa, liście można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie. Zachęcamy również do kompostowania.

8. ODPADY ZMIESZANE – pojemnik  w kolorze czarnym oznaczone napisem „ODPADY ZMIESZANE” o pojemności od 120l
WRZUCAMY: odpady, które nie podlegają segregacji np. resztki jedzenia, wszelkiego rodzaju odpady higieniczne, mocno zabrudzone puszki, butelki lub pojemniki.

9. ODPADY WIELKOGABARYTOWE (meble, dywany, duże zabawki, rowery itp.) – należy przekazywać w ramach zbiórki akcyjnej zgodnie z podanym harmonogramem lub bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Piasecznie przy ul. Technicznej 6. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00 oraz w soboty w godz. 9.00-17.00, tel. (22) 737-17-70, 737-18-80. Odpady wielkogabarytowe wystawiamy przed posesję lub altankę śmietnikową.

10. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY – należy przekazywać bezpośrednio do PSZOK bądź umówić się na bezpłatny odbiór w/w odpadów z domu/mieszkania dzwoniąc do firmy P.P.H.U. POLBLUME pod numerem tel. (22) 756-96-61 lub mailem: polblume@polblume.pl.

11. ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY – należy przekazywać do specjalnych pojemników znajdujących się budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie, Centrum Kultury w Piasecznie oraz szkół lub do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów bądź bezpośrednio do PSZOK.

12. PRZETERMINOWANE LEKI I TERMOMETRY RTĘCIOWE – należy dostarczyć do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach lub bezpośrednio do PSZOK.

13. ODPADY NIEBEZPIECZNE I OPAKOWANIA PO NICH (farby, rozpuszczalniki, środki i odczynniki chemiczne itp.) – należy przekazywać bezpośrednio do PSZOK.

14. ZUŻYTE OPONY – należy przekazywać bezpośrednio do PSZOK (bez limitu).

15. ODPADY BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE z gospodarstw domowych– które powstały w wyniku prowadzenia prac wymagających stosownego pozwolenia należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach zamawianych indywidualnie i na własny koszt przekazywać do odbioru i utylizacji a w/w odpady z drobnych remontów po uprzednim posegregowaniu należy nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK (max. 1000 kg na rok na nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej oraz 500 kg na lokal w zabudowie wielorodzinnej).

16. ODPADY „MEDYCZNE” (zużyte strzykawki, igły, skalpele itp.) – należy gromadzić w miejscu ich powstawania w odpowiednich workach i pojemnikach, a po napełnieniu zgłosić do Wydziału Gospodarki Odpadami pod nr tel. (22) 701 75 37. Koszt zakupu opakowań leży po stronie mieszkańca.

17. W przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach lub workach niezgodnie z ich przeznaczeniem, odpady nie zostaną odebrane a pojemnik zostanie oznakowany czerwoną kartką. Nieprawidłowo posegregowane odpady będą odbierane w terminie odbioru odpadów zmieszanych. W przypadku kiedy ta nieprawidłowość się powtórzy, właściciel nieruchomości zostanie obciążony wyższą opłatą za odbiór odpadów, w wysokości 78,60 zł/os.

18. W przypadku zmiany liczby mieszkańców w danej nieruchomości należy do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie złożyć aktualizację deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

20. W przypadku braku lub opóźnień w odbiorze odpadów należy zgłaszać reklamacje do Wydziału Gospodarki Odpadami pod numerami tel. (22) 701 75 37 lub mailowo: go@piaseczno.eu bądź za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej urzędu.

Liczba wyświetleń: 45 594

Ostatnie aktualizacje: