Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 2016 roku

Mieszkańcy gminy Piaseczno są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy obowiązują następujące wzory deklaracji:

DOZ-1 – plik pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe wraz z załącznikiem (ZDOZ-1 – plik pdf)

Informacja do deklaracji DOZ – 1 – stawki opłat

DOZ-1 -Druk interaktywny

ZDOZ -1 Druk interaktywny

Wzór wypełnionej deklaracji DOZ-1 (nieruchomość zamieszkała)

Wzór wypełnionej deklaracji DOZ-1 (nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała)

DON-1 plik pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyłącznie nieruchomości niezamieszkałe

informacja do deklaracji DON-1 – stawki opłat

DON -1 Druk interaktywny

Wzór wypełnionej deklaracji DON-1

DOL-1 plik PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

informacja do deklaracji DOL-1 – stawki opłat

DOL – 1 Druk interaktywny

Wzór wypełnionej deklaracji DOL-1

 

ZNIŻKI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH OBOWIĄZUJĄ OD 01.05.2016 R. poniżej druk deklaracji

DOW-1 pik pdf  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

 DOW -1 druk interaktywny

Załącznik ZDOW – 1 plik pgf do deklaracji DOW -1   Załącznik ZDOW-1 druk interaktywny

Załącznik ZDOW – 2  plik pdf do deklaracji DOW -1   Załącznik ZDOW – 2 druk interaktywny

informacja do deklaracji DOW – 1 

Do deklaracji DOW – 1 należy dołączyć kopię Kart Dużej Rodziny wszystkich członków wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku braku w/w kart do deklaracji należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia:

a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej  przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, – (pobierz druk)

b) oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w danej placówce lub zaświadczenie z danej placówki o planowanym terminie ukończeniu nauki – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia, – (pobierz druk)

c) oświadczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. (pobierz druk)

 

UWAGA

Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów warto zapoznać się z objaśnieniami, które znajdują się na ostatnich stronach deklaracji.

Deklarację można złożyć osobiście w kancelarii urzędu, wysłać pocztą lub dostarczyć drogą elektroniczną za pomocą systemu e-PUAP (przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub poprzez profil zaufany).

W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika do każdej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. (wzór pełnomocnictwa) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub kopii uwierzytelnionej albo potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową

 

Załączniki

Liczba wyświetleń: 3 804

Ostatnie aktualizacje: