Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku

Mieszkańcy gminy Piaseczno są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. przedstawione poniżej wzory obowiązują od dnia 1 kwietnia 2019 r.

DOZ-1 – plik pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe wraz z załącznikiem ZDOZ-1

Informacja do deklaracji DOZ – 1 stawki opłat

DOZ-1 druk aktywny

ZDOZ-1 druk aktywny

Wzór wypełnionej deklaracji DOZ-1 (nieruchomość zamieszkała)

Wzór wypełnionej deklaracji DOZ-1 (nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała)

DON-1 plik pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyłącznie nieruchomości niezamieszkałe

informacja do deklaracji DON-1 – stawki opłat

DON-1 druk aktywny

Wzór wypełnionej deklaracji DON-1

 

ZNIŻKI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH OBOWIĄZUJĄ OD 01.05.2016 R. poniżej druk deklaracji

DOW-1 pik pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

 DOW-1 druk aktywny

Załącznik ZDOW – 1 plik pdf do deklaracji DOW -1   Załącznik ZDOW-1 aktywny

Załącznik ZDOW – 2  plik pdf do deklaracji DOW -1    Załącznik ZDOW-2 druk aktywny

INFORMACJA DO DEKLARACJI DOW-1

Do deklaracji DOW – 1 należy dołączyć kopię Kart Dużej Rodziny wszystkich członków wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku braku w/w kart do deklaracji należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia:

a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej  przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, – (pobierz druk)

b) oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w danej placówce lub zaświadczenie z danej placówki o planowanym terminie ukończeniu nauki – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia, – (pobierz druk)

c) oświadczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. (pobierz druk)

Terminy zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami dla deklaracji DOZ- 1, DON-1, DOW-1 wynikają z Uchwały  nr  291/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie  z dnia 23.09.2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno, która stanowi, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne np.: opłatę za miesiąc kwiecień należy uiścić do dnia 10 maja danego roku.

Opłatę można wnieść za okres dłuższy niż okres rozliczeniowy (np.: kwartał, pół roku, rok).

UWAGA

Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów warto zapoznać się z objaśnieniami, które znajdują się na ostatnich stronach deklaracji.

Deklarację można złożyć osobiście w kancelarii urzędu, wysłać pocztą lub dostarczyć drogą elektroniczną za pomocą systemu e-PUAP (przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub poprzez profil zaufany).

W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika do każdej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. (wzór pełnomocnictwa) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub kopii uwierzytelnionej albo potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową

 

Załączniki

Liczba wyświetleń: 30 448

Ostatnie aktualizacje: