Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 października 2020 roku

Mieszkańcy gminy Piaseczno są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiony poniżej wzór obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja  DOZ – 1 plik pdf

Deklaracja DOZ-1 (plik do edycji)

Załącznik (ZDOZ -1) do deklaracji DOZ – 1. pdf

Załącznik ZDOZ1 od 01.10.2020 – plik do edycji

Załącznik (ZDOZ -2) do deklaracji DOZ – 1. pdf

Załącznik ZDOZ2 od 01.10.2020 – plik do edycji

Poniżej wzory wypełnionej deklaracji:

wzór nieruchomość zamieszkała

wzór – nieruchomość zamieszkała rodziny wielodzietne

wzór – nieruchomość mieszana ze zniżka na kompostowanie

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu, przez portal ePUAP (jak złożyć deklarację za pomocą portalu ePUAP?) lub wysłać pocztą.

ZNIŻKI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH.

Do deklaracji DOZ – 1 należy dołączyć kopię Kart Dużej Rodziny wszystkich członków wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku braku w/w kart do deklaracji należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia:

a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej  przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, – (pobierz druk)

b) oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w danej placówce lub zaświadczenie z danej placówki o planowanym terminie ukończeniu nauki – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia, – (pobierz druk)

c) oświadczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. (pobierz druk)

Wysokość zwolnienia dla jednego członka dużej rodziny wynosi 10,91 zł. (tj. 30% stawki opłaty 36,38 zł.)

ZWOLNIENIE ZA KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

Od 1 października 2020 roku będzie można skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość zwolnienia została ustalona uchwałą nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady i wynosi 2,90 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Terminy zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami wynika z Uchwały nr 560/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania z góry do 25 dnia każdego miesiąca (czyli za miesiąc wrzesień opłatę wnosimy do 25 września)

Opłatę można wnieść za okres dłuższy niż okres rozliczeniowy (np.: kwartał, pół roku, rok).

UWAGA

Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów warto zapoznać się z objaśnieniami, które znajdują się na ostatniej stronie deklaracji.

Deklarację można złożyć osobiście w kancelarii urzędu, wysłać pocztą lub dostarczyć drogą elektroniczną za pomocą systemu e-PUAP – jako załącznik do pisma ogólnego (przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub poprzez profil zaufany).

W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika do każdej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. (wzór pełnomocnictwa) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub kopii uwierzytelnionej albo potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową.

Liczba wyświetleń: 53 391

Ostatnie aktualizacje: