Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 października 2020 roku

Mieszkańcy gminy Piaseczno są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedstawiony poniżej wzór obowiązuje od dnia 1 października 2020 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja DOZ-1.pdf. DEKLARACJA DOZ -1

Deklaracja-DOZ-1. word (plik do edycji) deklaracja-DOZ-1-plik-do-edycji

Deklaracja DOZ-1 pdf. (plik interaktywny) DEKLARACJA DOZ -1

Załącznik (ZDOZ -1) do deklaracji DOZ – 1. pdf

Załącznik ZDOZ1 od 01.10.2020 – plik do edycji

Załącznik (ZDOZ -2) do deklaracji DOZ – 1. pdf

Załącznik ZDOZ2 od 01.10.2020 – plik do edycji

Poniżej wzory wypełnionej deklaracji:

wzór – nieruchomość zamieszkała wzór- nieruchomość zamieszkała

wzór – nieruchomość zamieszkała (zniżka na kompostowanie) wzór – nieruchomość zamieszkała (zniżka na kompostowanie)

wzór – nieruchomość mieszana (zniżka na kompostowanie) wzór – nieruchomość mieszana (zniżka na kompostowanie)

wzór – nieruchomość zamieszkała – rodziny wielodzietne (zniżka na kompostowanie) wzór -nieruchomość zamieszkała rodziny wielodzietne (zniżka na kompostowanie)

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu, przez portal ePUAP (jak złożyć deklarację za pomocą portalu ePUAP?) lub wysłać pocztą.

ZNIŻKI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH.

Do deklaracji DOZ – 1 należy dołączyć kopię Kart Dużej Rodziny wszystkich członków wspólnie zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku braku w/w kart do deklaracji należy dołączyć niżej wymienione oświadczenia:

a) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej  przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, – (pobierz druk)

b) oświadczenie o planowanym terminie ukończeniu nauki w danej placówce lub zaświadczenie z danej placówki o planowanym terminie ukończeniu nauki – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia, – (pobierz druk)

c) oświadczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy dzieci ukończyły 18 rok życia i posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. (pobierz druk)

Wysokość zwolnienia dla jednego członka dużej rodziny wynosi 11,79 zł. (tj. 30% stawki opłaty 39,30 zł.)

ZWOLNIENIE ZA KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

Od 1 listopada 2022 r. następuje zmiana wysokości zwolnienia z części opłaty za  kompostowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia została ustalona uchwałą z dnia 21 września 2022 r. Rady Miejskiej w Piasecznie nr  1142/LVII/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o  określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. oraz nr 1064/LII/2022 z dnia 25 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z  2022 r., poz. 10224).

Miesięczne zwolnienie za kompostowanie bioodpadów wynosi – 8,10  zł. od każdego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej.

Terminy zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami wynika z Uchwały nr 560/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania z góry do 25 dnia każdego miesiąca (czyli za miesiąc wrzesień opłatę wnosimy do 25 września)

Opłatę można wnieść za okres dłuższy niż okres rozliczeniowy (np.: kwartał, pół roku, rok).

UWAGA

Przed rozpoczęciem wypełniania dokumentów warto zapoznać się z objaśnieniami, które znajdują się na ostatniej stronie deklaracji.

Deklarację można złożyć osobiście w kancelarii urzędu, wysłać pocztą lub dostarczyć drogą elektroniczną za pomocą systemu e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP – jako załącznik do pisma ogólnego (przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub poprzez profil zaufany).

W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika do każdej deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. (wzór pełnomocnictwa) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub kopii uwierzytelnionej albo potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę. Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową.

Liczba wyświetleń: 68 638

Ostatnie aktualizacje: