PSZOK – rodzaje odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Technicznej 6, 05-500 Piaseczno.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK powstał, aby umożliwić mieszkańcom gminy właściwe pozbywanie się problematycznych odpadów. W Punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady, dostarczane przez mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

PSZOK zlokalizowany jest w Piasecznie przy ul. Technicznej 6 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 oraz w soboty w godz. 9.00 – 17.00.

Do punktu mieszkańcy Miasta i Gminy Piaseczno mogą oddać nieodpłatnie odpady komunalne takie jak:

 • odpady wielkogabarytowe (np. stare meble, duże elementy metalowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych)
 • gałęzie o długości nieprzekraczającej ok 1 m, trawę, liście itp.
 • odpady pochodzące z drobnych remontów (max. 1000 kg na rok na nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej oraz 500 kg na lokal w zabudowie wielorodzinnej)
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (np. sprzęt AGD, RTV, świetlówki i żarówki)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki
 • odpady medyczne (np. zużyte strzykawki, igły, skalpele)
 • termometry i inne odpady zawierające rtęć
 • zużyte oleje w opakowaniach
 • resztki farb i rozpuszczalników
 • filtry olejowe, płyny hamulcowe, chłodnicze i inne
 • środki ochrony roślin i opakowania po nich
 • opony
 • odpady surowcowe – papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, tekstylia, odzież
 • papa, gonty bitumiczne, styropian budowlany, wełna mineralna
 • okna wraz z ramami drewnianymi, plastikowymi oraz metalowymi
 • popiół z palenisk domowych

Mieszkańcy, którzy oddają odpady mogą zostać poproszeni o okazanie kopii złożonej deklaracji, potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami lub Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca.

Liczba wyświetleń: 57 704

Ostatnie aktualizacje: