PSZOK – Regulamin

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASECZNIE PRZY UL. TECHNICZNEJ 6

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie prowadzonego przez Przedsiębiorstwo  Usług Komunalnych Piaseczno  Sp. z o.o.

§ 2

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest 6 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:

  • od 900 do 1800 od poniedziałku do piątku
  • od 900 do 1700 soboty

§ 3

Zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

  1. Do PSZOK mogą być dostarczane odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Piaseczno
  2. Przed umieszczeniem odpadów w pojemnikach na terenie PSZOK dostarczający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu. W przypadku dostarczenia przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia o fakcie tym również musi być poinformowana obsługa punktu.
  3. Pracownicy obsługujący PSZOK posiadają przypięty w widocznym miejscu identyfikator z imieniem i nazwiskiem
  4. Obsługa PSZOK prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:
    a) danych dostarczającego odpady,
    b) miejsca pochodzenia odpadów (adres),
    c) ilości poszczególnych frakcji odpadów.
  5. W celu weryfikacji informacji obsługa PSZOK może żądać okazania dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Gminy Piaseczno lub dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Piaseczno.
  6. Obsługa PSZOK ma prawo domagania się wyjaśnień, a w szczególności podania źródła pochodzenia dostarczanych odpadów. W przypadku jeżeli ta sama osoba dostarcza odpady z dużą częstotliwością – kilkukrotnie w ciągu dnia lub kilkunastokrotnie w ciągu miesiąca zachodzi podejrzenie, że dostarczane odpady pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.
  7. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:
    a) posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy sposób umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Powyższe nie dotyczy oddzielania ram okiennych od szyb,
    b) umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczonych pojemnikach, kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Odpady dostarczone w workach muszą być z nich wysypane do wskazanych pojemników a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku. Odpady płynne w pojemnikach zbiorczych umieszcza obsługa PSZOK. Gałęzie o wielkości powyżej 1 m, które są przeznaczone do rozdrobnienia powinny zostać umieszczone w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK,
    c) pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym oznakowanym miejscu umieścić, z zastrzeżeniem pkt. d poniżej
    d) pracownicy PSZOK udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych do ich zbierania.
    e) odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili dostarczenia,
    f) opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony.Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:
    a) jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania PSZOK,
    b) brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju deponowanych odpadów,
    c) odpady zostały dostarczone w sposób nieposegregowany,
    d) ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych) wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, budowy, remontu lub rozbiórki obiektów budowlanych wymagających zezwoleń,
    e) pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów,
    f) odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej mogą być przyjmowane do PSZOK za odpłatnością, wg cennika ustalonego przez prowadzącego PSZOK,
    g) jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

 § 4

Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 w sprawie katalogu  Odpadów  (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014r, poz. 1923)

  •  10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
  • 13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB
  • 13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
  • 13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
  • 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
  • 13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
  • 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
  • 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
  • 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
  • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
  • 15 01 03 Opakowania z drewna
  • 15 01 04 Opakowania z metali
  • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
  • 15 01 07 Opakowania ze szkła
  • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
  • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
  • 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
  • 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
  • 16 01 03 Zużyte opony
  • 16 01 07* Filtry olejowe
  • 16 01 13* Płyny hamulcowe
  • 16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
  • 16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
  • 16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
  • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
  • 17 01 02 Gruz ceglany
  • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
  • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
  • 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
  • 17 02 01 Drewno
  • 17 03 80 Odpadowa papa
  • 17 06 04 Materiały izolacyjne
  • 20 01 01 Papier i tektura
  • 20 01 02 Szkło
  • 20 01 10 Odzież
  • 20 01 11 Tekstylia
  • 20 01 13* Rozpuszczalniki
  • 20 01 14* Kwasy
  • 20 01 15* Alkalia
  • 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
  • 20 01 19* Środki ochrony roślin
  • 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
  • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
  • 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
  • 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
  • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
  • 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
  • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
  • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
  • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
  • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
  • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)
  • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
  • 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
  • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
  • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
  • 20 01 40 Metale
  • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
  • 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
  • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
  • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
  • 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

§ 5

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie jak:

a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zanieczyszczone
c) materiały zawierające azbest,
d) gaśnice i butle gazowe,
e) szyby samochodowe,
f) części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),
g) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
h) odpady w opakowaniach cieknących.

§ 6

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

§ 7

  1. Zasady przyjmowania przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia:

a. mieszkańcy mogą pozostawić we wskazanym przez pracownika PSZOK miejscu stare lecz wciąż działające sprzęty, meble, zabawki, książki itp.,
b. pozostawione rzeczy muszą być sprawne, czyste i nie mogą posiadać uszkodzeń stwarzających zagrożenie, czy niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych,
c. ostateczną decyzję, o tym czy dany przedmiot nadaje się do ponownego wykorzystania podejmuje obsługa PSZOK

§ 8

  1. Uregulowania porządkowe i BHP

a) teren PSZOK jest pod stały monitoringiem,
b) osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP,
c) na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
d) dzieci w wieku do 15 lat mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osób dorosłych,
e) wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK,
f) kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem,
g) na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony,
h) dostarczający odpady do PSZOK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. przy ul. Technicznej 6, 05-500 Piaseczno zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Liczba wyświetleń: 8 593

Ostatnie aktualizacje: