PSZOK – Regulamin

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASECZNIE PRZY UL. TECHNICZNEJ 6

 1.

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
 2. PSZOK prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o., zwany dalej „Zarządzającym” lub „PUK Piaseczno”.
 3. PSZOK znajduje się w Piasecznie przy ul. Technicznej nr 6. PSZOK jest oznakowany
  i zabezpieczony przed dostępem dla osób niepowołanych oraz posiada system monitoringu wizyjnego.
 4. PSZOK czynny jest 6 dni w tygodniu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
  w następujących godzinach:

1)      od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 18:00,

2)      soboty od godz. 9:00 do godz. 17:00.

 1. Z powodów technicznych przyjmowanie odpadów może być czasowo wstrzymane.
 2. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów Zarządzający informuje na co najmniej dwa dni robocze przed planowaną przerwą poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji
  na stronie internetowej: „www.pukpiaseczno.pl”.
 3. PSZOK przyjmuje bez dodatkowej opłaty (w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej do gminy Piaseczno), odpady komunalne zbierane w sposób selektywny pochodzące z nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Piaseczno.
 4. Przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwie domowym związane z nieprzemysłową działalnością człowieka, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 5. Korzystanie z usług PSZOK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej „Regulaminem”.
 6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do:

1)      przestrzegania Regulaminu PSZOK;

2)      stosowania się do zaleceń pracowników PSZOK;

3)     stosowania się do przepisów BHP, w tym w szczególności dotyczących  zakazu  palenia tytoniu oraz używania źródeł otwartego ognia na terenie PSZOK

4)      stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

2.

 1. Dostarczający odpady zobowiązany jest do udokumentowania uprawnienia do korzystania z PSZOK. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie są:

                       1)      Karta Mieszkańca Gminy Piaseczno;

                       2)      dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami w Gminie Piaseczno za              ostatni miesiąc;

                       3)      dokument potwierdzający tożsamość wraz z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania (np. rachunkiem za energię elektryczną, telefon itp.);

                       4)     kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,          która była złożona do Gminy Piaseczno.

 1. Dostarczający odpady zobowiązany jest do wskazania miejsca pochodzenia odpadów (miejscowość, ulica, nr posesji, nr lokalu). Podane dane muszą być zgodne z informacją wynikającą ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaseczno. Brak przekazania w/w danych skutkować będzie odmową przyjęcia odpadów w PSZOK.
 2. Obsługa PSZOK dokona weryfikacji danych w Gminnym Systemie Gospodarki Odpadami.
 3. Wjazd na teren PSZOK następuje wyłącznie po otrzymaniu zgody pracownika PSZOK.
 4. Przyjęcia odpadów dokonują wyznaczeni pracownicy PSZOK.
 5. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, który weryfikuje czy odpady zostały dostarczone w sposób selektywny oraz czy są one zgodne z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.
 6. Pracownicy PSZOK z zastrzeżeniem ust. 8,  nie rozładowują dostarczonych odpadów, wskazują jedynie miejsca, pojemniki oraz kontenery, w których Dostarczający umieszcza odpady.
 7. Przy umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych do ich zbierania pracownicy PSZOK udzielają wszelkiej niezbędnej pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.
 8. W przypadku zlecenia dostarczenia odpadów do PSZOK innej osobie, osoba ta jest zobowiązana do okazania dokumentów potwierdzających uprawnienie do nieodpłatnego przyjęcia odpadów w PSZOK.
 9. Mieszkańcy mogą pozostawić we wskazanym przez pracownika PSZOK miejscu używane, ale wciąż działające sprzęty AGD, meble, zabawki, książki, itp. Pozostawione rzeczy muszą być sprawne, czyste i nie mogą posiadać uszkodzeń stwarzających zagrożenie czy niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Ostateczną decyzję o przydatności danego przedmiotu do ponownego wykorzystania podejmuje pracownik PSZOK.
 10. Dostarczających odpady do PSZOK obowiązują następujące zasady:
 • Do PSZOK można dostarczyć wyłącznie odpady posegregowane tak, aby można je było umieścić w przeznaczonych do tego pojemnikach i kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska;
 • Wydzielanie na poszczególne frakcje odpadów dostarczonych w formie zmieszanej na terenie PSZOK jest zabronione;
 • odpady dostarczone w workach muszą zostać z nich wysypane do wskazanych pojemników i kontenerów a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku;
 • odpady wymagające opakowania, w tym w szczególności odpady niebezpieczne, muszą znajdować się w nieuszkodzonych i szczelnych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) producenta umożliwiającą identyfikację odpadu przez pracowników PSZOK;
 • odpady płynne muszą znajdować się w szczelnych opakowaniach (pojemnikach) – w pojemnikach zbiorczych odpady płynne umieszcza obsługa PSZOK;
 • w PSZOK przyjmowane są gałęzie o długości nieprzekraczającej 1m lub w formie zrębek;
 1. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów w przypadku odpadów:
 • których rodzaj i ilość wykracza poza zakres działania PSZOK;
 • pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami;
 • niebezpiecznych w nieoznakowanych opakowaniach lub w przypadku których brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju dostarczonych odpadów;
 • płynnych w nieszczelnych opakowaniach;
 • których odbiór mógłby zagrażać zdrowiu lub życiu;
 • stanowiących materiały wybuchowe i pirotechniczne, w tym gaśnic oraz butli gazowych;
 • pochodzących od Dostarczającego prowadzącego działalność w zakresie zbierania, transportu lub innej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami;
 • pochodzących z napraw, remontów i demontażu pojazdów;

  3.

 1. PSZOK przyjmuje bez dodatkowej opłaty (w ramach uiszczonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanej do gminy Piaseczno), następujące rodzaje i ilości odpadów:

l.p. rodzaj odpadu Limit roczny/nieruchomość
1 Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury (karton, pudełka, książki, katalogi , prospekty itp.) Bez ograniczeń
2 Tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (plastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe i torby reklamowe, folie, styropian opakowaniowy, umyte kubki po produktach mlecznych, opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, środkach czyszczących, kosmetykach wiaderka, miski itp.) Bez ograniczeń
3 Metale i opakowania z metali (puszki po napojach, konserwach, drobny złom) Bez ograniczeń
4 Szkło i opakowania ze szkła (opróżnione z resztek, butelki i słoiki oraz inne opakowania szklane, naczynia szklane, lustra, z wyłączeniem świetlówek i żarówek energooszczędnych) Bez ograniczeń
5 Zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych , motocykli i rowerów Bez ograniczeń
6 Odpady zielone ulegające biodegradacji (w tym gałęzie o długości do 1 m, trawa, liście itp.) Bez ograniczeń
7 Zużyte baterie i akumulatory Bez ograniczeń
8

 

Drewno (deski, pergole, skrzynki itp.) z wyłączeniem materiałów poremontowych i budowlanych Bez ograniczeń
9 Opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.) Bez ograniczeń
10

 

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (urządzenia AGD i RTV , lodówki, sprzęt oświetleniowy, komputery i monitory, kamery i aparaty fotograficzne, zabawki elektryczne, elektryczny sprzęt treningowy, kable i przewody, elektryczne instrumenty muzyczne itp…  

 

Bez ograniczeń

11

 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (niepotłuczone świetlówki i termometry urządzenia pomiarowe zawierające rtęć)  

Bez ograniczeń

12 Przeterminowane lekarstwa z wyłączeniem preparatów i środków odurzających, psychotropowych lub psychoaktywnych Bez ograniczeń
13 Odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, duże zabawki, wyposażenie łazienkowe i kuchenne)  

Bez ograniczeń

14 Tekstylia, zużyta odzież, buty itp. Bez ograniczeń
15 Oleje i tłuszcze jadalne, zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Bez ograniczeń

 

16 Środki ochrony roślin Bez ograniczeń
17 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po farbach , lakierach, rozpuszczalnikach, impregnatach,)  

Bez ograniczeń

18 Odpady betonu oraz gruz betonowy Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych pochodzące wyłącznie z drobnych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, dla których obowiązuje roczny limit w ilości:

a)      1000 kg/rok – posesja w zabudowie jednorodzinnej (łącznie dla wymienionych rodzajów odpadów)

b)      500 kg/rok – lokal w zabudowie wielorodzinnej (łącznie dla wymienionych rodzajów odpadów)

 

 

 

 

19 Gruz ceglany
20 Usunięte tynki, tapety, okleiny, odpadowa papa
21 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (styropian, wełna mineralna)
22 Zmieszane odpady poremontowe (karton-gips itp.)
23

 

Okna, drzwi itp.
24 Szkło rozbiórkowe
25

 

Farby, tusze, tonery Bez ograniczeń
26

 

Odpadowe środki chemiczne (kwasy, alkalia, detergenty, impregnaty, odczynniki fotograficzne) Bez ograniczeń

 1. Obsługa PSZOK poinformuje dostarczającego odpady przed zdeponowaniem odpadów
  o przekroczeniu limitu ilości dostarczanych odpadów do PSZOK.
 2. W przypadku przekroczenia limitu ilości dostarczanych odpadów, dostarczający może zdeponować w/w odpady na terenie PSZOK  po uiszczeniu opłaty dodatkowej zgodnie
  z cennikiem usług komercyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. poza działalnością PSZOK.
 3. Brak uiszczenia opłaty za odpady przekraczające ilościowe limity, o których mowa w 3 ust. 1 skutkować będzie odmową przyjęcia ww. odpadów przez PUK Piaseczno.

4.

 1. Zarządzający prowadzi w formie elektronicznej następujące ewidencje:

1)      dostarczających odpady oraz ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów,

2)      ilość i rodzaj odpadów przekazanych do odzysku lub unieszkodliwienia.

 1. Ewidencja dostarczających odpady zawiera dane dostarczającego odpady oraz adres nieruchomości, z której pochodzą odpady ze wskazaniem ilości i rodzaju (frakcji) dostarczanych odpadów.
 2. Przyjęcie odpadów przez PSZOK przebiega według następującej procedury:

1)      zgłoszenie pracownikowi PSZOK rodzaju dostarczanych odpadów;

2)      sprawdzenie rodzaju (frakcji) dostarczonych odpadów;

3)      zważenie odpadów;

4)      zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych: data przyjęcia odpadów, kod/frakcja i waga odpadów, dane osób, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 4, oraz adres nieruchomości z której pochodzą odpady;

5)      rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

 1. Wytwórcy i transportujący odpady korzystający z PSZOK przekazują dane osobowe, które przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa wyłącznie na potrzeby niezbędne
  do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem PSZOK, realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w PSZOK, procesu ewidencjonowania odpadów oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z PSZOK, w tym w szczególności
  do rozliczenia należności za odpady dostarczone poza limitami, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Przekazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania i w celach marketingowych.
 3. Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Zarządzający.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym
  w szczególności art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz f powołanego Rozporządzenia.
 5. Przekazane dane osobowe mogą być ujawnione:

1)      organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne
lub działające na zlecenie organu władzy publicznej, w zakresie i w celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)      pracownikom Zarządzającego oraz podmiotom współpracującym
z Zarządzającym na zasadzie usług zleconych i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia.

 1. Każdy wytwórca i transportujący odpady ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  z uwzględnieniem, iż podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędnie dla realizacji zadań związanych z działalnością PSZOK. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 9, można realizować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, e-mail: olcom@post.pl. Każdy wytwórca odpadów ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.

 1. PSZOK prowadzi mobilne zbiórki odpadów, zwane dalej „Mobilnymi PSZOK” zgodnie z rocznym harmonogramem, który jest dostępny w siedzibie Zarządzającego oraz pod następującym adresem „www.pukpiaseczno.pl”.
 2. W czasie mobilnych zbiórek odpadów przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Piaseczno:

l.p. rodzaj odpadu
1. Papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury (karton, pudełka, książki, katalogi , prospekty itp.)
2. Tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (plastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe i torby reklamowe, folie, styropian opakowaniowy, umyte kubki po produktach mlecznych, opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, środkach czyszczących, kosmetykach wiaderka, miski itp)
3. Metale i opakowania z metali (puszki po napojach, konserwach, drobny złom)
4. Szkło i opakowania ze szkła (opróżnione z resztek, butelki i słoiki oraz inne opakowania szklane, naczynia szklane, z wyłączeniem świetlówek i żarówek energooszczędnych)
5. Zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych , motocykli i rowerów
6. Odpady ogrodowe (wyłącznie gałęzie do 1 m długości i zrębki)
7. Zużyte baterie i akumulatory
8.

 

Drewno (deski, pergole, skrzynki itp.)
9. Opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku sokach itp.)
10.

 

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( urządzenia AGD i RTV, lodówki, sprzęt oświetleniowy, komputery i monitory, kamery i aparaty fotograficzne, zabawki elektryczne, elektryczny sprzęt treningowy, kable i przewody, elektryczne instrumenty muzyczne itp.
11.

 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (niepotłuczone świetlówki i termometry urządzenia pomiarowe zawierające rtęć)
12. Odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, duże zabawki, wyposażenie łazienkowe i kuchenne)
13. Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po farbach , lakierach, rozpuszczalnikach, impregnatach, środkach ochrony roślin, areozole)
14. Przeterminowane lekarstwa z wyłączeniem preparatów i środków odurzających, psychotropowych lub psychoaktywnych
15.

 

Farby , tusze, tonery,
16. Tekstylia, zużyta odzież, buty itp.

 1. Mobilny PSZOK odmówi przyjęcia odpadów:
 • których rodzaj i ilość wykracza poza zakres działania Mobilnego PSZOK;
 • pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej, do której stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami;
 • niebezpiecznych w nieoznakowanych opakowaniach lub w przypadku których, brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju dostarczonych odpadów;
 • płynnych dostarczonych w nieszczelnych opakowaniach;
 • których odbiór mógłby zagrażać zdrowiu lub życiu;
 • stanowiących materiały wybuchowe i pirotechniczne w tym gaśnic i butli gazowych;
 • stanowiących zdekompletowany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zdekompletowany sprzęt RTV, AGD);
 • Pochodzących od Dostarczającego prowadzącego działalność w zakresie zbierania, transportu lub innej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami;
 • pochodzących z napraw, remontów i demontażu pojazdów;
 • których dostarczenie lub odbiór jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

6.

 1. Wszelkie informacje dotyczące pracy PSZOK znajdują się na stronie internetowej „www.pukpiaseczno.pl” oraz są udzielane telefonicznie w godzinach pracy PSZOK pod numerem: +48 22 737 17 70 wew. 12.
 2. Skargi i wnioski przyjmowane są korespondencyjnie oraz w siedzibie Zarządzającego: ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno w dni robocze od poniedziałku do piątku
  od godz. 9 do godz. 16.
 3. Regulamin podlega udostępnieniu na stronie internetowej Zarządzającego
  www.pukpiaseczno.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  www.odpady.piaseczno.eu.

Załącznik nr 1

WZÓR OŚWIADCZENIA

O ŹRÓDLE POCHODZENIA ODPADÓW

___________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE O ŹRÓDLE POCHODZENIA ODPADÓW

Ja niżej podpisany ______________________ ______________________, zamieszkały/a: _____-_____ ____________________,
ul. ________________________________________ nr _____/_____,  niniejszym oświadczam, że dostarczone przeze mnie
w dniu dzisiejszym do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. wymienione poniżej odpady:

Rodzaje odpadów: Masa odpadów [Mg] / ilość sztuk
 

 

 

 

 

 

zostały wytworzone na następującej nieruchomości położonej na terenie gminy Piaseczno: _____-_____ ____________________, ul. ________________________________________ nr _____/_____ i oświadczam, iż odpady te nie zostały wytworzone w ramach działalności gospodarczej.

Piaseczno, dnia _____/_____/_____ r.         ________________________________________

(czytelny podpis osoby dostarczającej odpady)

Piaseczno, dnia _____/_____/_____ r.         ________________________________________

(pieczątka i podpis pracownika PSZOK

przyjmującego oświadcz

Załączniki

Liczba wyświetleń: 17 238

Ostatnie aktualizacje: