Pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami – Naczelnik Wydziału: Wioletta Brzezińska
ul. Świętojańska 5a
05-500 Piaseczno
Szczegółowe informacje: Marta Raczyńska
Telefon (22) 701 75 31 pok. nr 105

2. Wymagane dokumenty

W kancelarii należy złożyć:

  • wniosek z załącznikami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 8 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399) oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr 1385/LXXII/2023 r. z dnia 05.07.2023 r. w sprawie  określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno.

3. Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – opłata 107 zł

W przypadku wniosku o zmianę decyzji – opłata 53,50 zł

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – opłata 17 zł

4. Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana w terminie 30 dni.

5. Doręczenie decyzji

Decyzję należy odebrać osobiście w pokoju nr 105 (w budynku przy ul. Świętojańskiej 5a, 05-500 Piaseczno), w innym przypadku zostanie wysłana pocztą

6. Tryb odwoławczy

a) Od decyzji organu służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,

b) Odwołanie od decyzji organu powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,

c) Wniesienie odwołania od decyzji organu nie wstrzymuje jej wykonania,

d) Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy.

7. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111)
  • Uchwałą Rady Miejskiej nr 1385/LXXII/2023 r. z dnia 05.07.2023 r. w sprawie  określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Piaseczno.
  • Uchwała nr 1239/LXII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Piaseczno.

8. Uwagi

brak
Notatki

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-17.00, wtorek – czwartek w godzinach 8.00-16.00, piątek w godzinach 8.00-15.00.

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek – piątek w godzinach 8.00-16.00

 

Liczba wyświetleń: 4 227

Ostatnie aktualizacje: