Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!

Informujemy, że nadal trwają kontrole prawidłowości odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości niepodłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, którzy usuwają nieczystości ciekłe, o konieczności udokumentowania tego procesu poprzez przedstawienie umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także dokumentów potwierdzających wykonanie usługi (np. faktur, rachunków).

Wspomniane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele lub użytkownicy szamb są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać osady zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi eksploatacji (nie rzadziej niż raz na 2 lata).

Dlatego tez ważne jest przechowywanie, najlepiej przez rok, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Mieszkańcy, którzy jeszcze nie podpisali umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, proszeni są o niezwłoczne jej zawarcie. Rejestr firm dostępny jest w zakładce  NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Jednocześnie apelujemy do użytkowników zbiorników bezodpływowych, którzy nie zostali dotychczas skontrolowani, o indywidualne dostarczenie umów i dowodów korzystania z usług asenizacyjnych do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – Wydział Gospodarki Odpadami ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno.

 

 

Liczba wyświetleń: 215

Ostatnie aktualizacje: