Aglomeracja

Zgodnie z art. 7 ust. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U z 2022 poz. 2519 ze zm.) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.

Aglomeracja została wyznaczona uchwałą nr 700/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piaseczno.

Wykaz punktów adresowych w aglomeracji dostępny jest tutaj

Granice aglomeracji można sprawdzić na mapie dostępnej pod adresem https://mapy.piaseczno.eu/info/. Proszę korzystać z ikon znajdujących się w prawym górnym roku mapy.

1. Wybieramy zakładkę  „Miejscowości i sołectwa”

2. Wybieramy warstwę „Aglomeracja” (symbol oka ma być nieprzekreślony)

 

 

 

Liczba wyświetleń: 780

Ostatnie aktualizacje: