Wzór sprawozdania dla przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe

Aby ułatwić Państwu sporządzenie kwartalnego sprawozdania zamieszczamy jego wzór. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem:

  • za I kwartał do 30 kwietnia
  • za II kwartał do 31 lipca
  • za III kwartał do 31 października
  • za IV kwartał do 31 stycznia.

Załączniki do sprawozdania to:

  1. Wykaz adresów nieruchomości, z których zostały odebrane nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Piaseczno.
  2. Wykaz adresów nieruchomości, z których zostały odebrane nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Piaseczno.
  3. Wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie sprawozdawczym zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. (W wykazie zamieszcza się adres właściciela nieruchomości).
  4. Wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. (W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości).
  5. Wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie sprawozdawczym zawarł umowy na odbiór nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
  6. Wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy na opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.
Liczba wyświetleń: 1 123

Ostatnie aktualizacje: