Jak oddać odpady medyczne

Zużyte igły i strzykawki oraz inne odpady medyczne należy:

  • Gromadzić w miejscu ich powstawania w odpowiednich workach i pojemnikach, a po napełnieniu zgłosić do Gminy pod nr tel. 736 29 88.
  • Segregować odpadki ostre (np.: igły, skalpele) do opakowań zabezpieczających je przed powtórnym wydostaniem lub przebiciem.
  • Potwierdzić przekazanie odpadów na dokumencie obrotu odpadami, przygotowanym przez firmę odbierającą odpady, zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL (Dz. U. z dnia 14 lutego 2006 r. Nr 30, poz. 213).

Koszt zakupu opakowań leży po stronie mieszkańca. Worki na odpady medyczne (w kolorze czerwonym) i pojemniki można kupić np. w firmie odbierającej odpady: www.emka-sklep.pl

Firmą odbierającą odpady medyczne, z którą Gmina ma podpisaną umowę jest:

„EMKA” Handel – Usługi Krzysztof Rdest
96 – 300 Żyrardów ul. Gen. Grota Roweckiego 6
pełnomocnik handlowy: Paula Burchart tel. 662 – 260 – 096

 

Liczba wyświetleń: 399

Ostatnie aktualizacje: