Kontakt

Wydział Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno


Ul. Wojska Polskiego 54,
05-500 Piaseczno
(wejście również od ul. Kniaziewicza 8)

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

 


Wykaz telefonów

Imię i Nazwisko Telefon Nr pokoju
Marta Kawiak
Magdalena Pierz
22 736 29 83 3
Wioletta Brzezińska
Katarzyna Jawoszek
22 736 29 84 4
Ewa Górzkowska
Anna Misiałkiewicz
22 736 29 88 8
Barbara Wysocka
Naczelnik Wydziału
22 736 29 85
Fax 22 736 29 80
5
Kasa 22 736 29 87

 


Formularz kontaktowy

 • Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  Informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie jest Gmina Piaseczno, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. (22) 7017588.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu lub numerem telefonu (22) 7017550.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Proszę udowodnij, że jesteś człowiekiem rozwiązując powyższe proste zadanie matematyczne
Liczba wyświetleń: 25 494

Ostatnie aktualizacje: