Kontakt

Wydział Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Wioletta Brzezińska

Naczelnik Wydziału

 

22 70 17 532

106
Magdalena Pierz

Marta Kawiak

 

22 70 17 536

108
Katarzyna Jawoszek

Aneta Szlak

22 70 17 534

107
Edyta Leppin

Anna Misiałkiewicz

Paweł Socha

22 70 17 537

obsługa reklamacji

110
Marta Raczyńska 22 70 17 531 105
Mateusz Kwiatkowski kancelaria (parter)

 

ul. Świętojańska 5A
05-500 Piaseczno

Adres mailowy do wydziału: go@piaseczno.eu

 


Wykaz telefonów

Formularz kontaktowy

 • Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  Informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie jest Gmina Piaseczno, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. (22) 7017588.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: temoszczuk@piaseczno.eu lub numerem telefonu (22) 7017550.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Proszę udowodnij, że jesteś człowiekiem rozwiązując powyższe proste zadanie matematyczne
Liczba wyświetleń: 64 259

Ostatnie aktualizacje: