Kontakt

Wydział Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno

ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

e-mail: go@piaseczno.eu

Infolinia: (22) 70 17 537

 

Naczelnik Wydziału: Wioletta Brzezińska

Magdalena Pierz

Marta Kawiak

Katarzyna Jawoszek

Aneta Szlak

Marta Raczyńska

Joanna Najwer-Chylak

Ewa Górzkowska

Edyta Leppin

Paweł Socha

Małgorzata Tymińska (kancelaria)

 


Formularz kontaktowy

 • Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

  Informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie jest Gmina Piaseczno, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@piaseczno.eu lub numerem telefonu (22) 7017672.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Proszę udowodnij, że jesteś człowiekiem rozwiązując powyższe proste zadanie matematyczne
Liczba wyświetleń: 104 993

Ostatnie aktualizacje: