Informacja dotycząca zastrzeżeń do jakości segregacji w Gminie Piaseczno

Gmina Piaseczno informuje, że Wykonawcy odbierający odpady (PPHU Lekaro i SITA Piaseczno Sp. z o.o.) coraz częściej zgłaszają zastrzeżenia do jakości segregowanych odpadów. Dotyczy to głównie odpadów szklanych jak i „suchych”. Otrzymujemy również informacje od firm recyclingowych, że dostarczany surowiec nie spełnia kryteriów jakościowych.

Wielokrotnie w pojemnikach i workach na odpady segregowane znajdują się nieczystości, które nie należą do danej frakcji odpadów. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy przede wszystkim zapobiegać ich powstawaniu a te już wytworzone ponownie wykorzystać lub poddać recyclingowi. Prawidłowo posegregowane odpady stanowią cenny surowiec, który przekazywany jest do ponownego wykorzystania lub recyclingu. Im więcej odpadów trafi na składowisko tym ich zagospodarowanie jest droższe a to w konsekwencji będzie miało wpływ na wysokość stawki opłaty. Składowanie odpadów jest zatem najgorszą i najdroższą metodą ich zagospodarowania.

Dlatego w celu sprawdzenia właściwego postępowania z odpadami Gmina Piaseczno informuje, że będą wprowadzone kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie jak i nieselektywnie. Kontrole będą przeprowadzane przez Wykonawców odbierających odpady. W przypadku gromadzenia odpadów niezgodnie z ich przeznaczeniem, odpady zostaną odebrane jako odpady zmieszane a pojemnik lub worek zostanie oznakowany czerwoną kartką.

A zatem w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów a faktycznie jej nie wykonuje, wówczas Burmistrz może wydać decyzję o naliczeniu opłaty jak za odpady zbierane nieselektywnie (zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.).

Prosimy zatem o przestrzeganie przyjętych w Gminie Piaseczno zasad segregacji, ponieważ niewłaściwe sortowanie odpadów może być przyczyną wzrostu wysokości stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie nieczystości komunalnych.

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami został zamieszczony w dostarczonych Państwu harmonogramach, broszurach oraz na stronie internetowej.

Liczba wyświetleń: 756

Ostatnie aktualizacje: