Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2020 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę nr 579/XX/VII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady. (W/w uchwała została zmieniona w dniu 26.08.2020 r. uchwałą nr 607/XXVIII/2020)

Zgodnie z wyżej przywołanymi uchwałami od 1 października 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 1. 36,38 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
 2. 72,76 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;*
 3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,90 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

 1. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj.:Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 ze zm.). Zwolnienie wynosi 30 % opłaty należnej od rodziny wielodzietnej zamieszkującej na danej nieruchomości, wyliczonej według stawki opłaty podstawowej (30 % x 36,38 zł. = 10,91 zł.).

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka opłaty wyniesie:

1) za pojemnik o pojemności:

 1. a) 120 litrów – 6,34 zł.,
 2. b) 240 litrów – 12,69 zł.,
 3. c) 1100 litrów – 58,20 zł.,
 4. d) 2,5 m3 – 132,27 zł.,
 5. e) 5 m3 – 264,54 zł.,
 6. f) 7 m3 – 370,36 zł.,
 7. g) 10 m3 – 529,09 zł.,
 8. h) 20 m3 – 1058,18 zł.

2) za worek o pojemności: 120 litrów – 18,19 zł.

W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik wzrośnie dwukrotnie.

WAŻNE:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz aktami prawa miejscowego od dnia 1 października 2020r, każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika. Druki deklaracji uwzględniającej zniżkę będą dostępne od 1 października 2020 r.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 lub ul. Świętojańska 5a (siedziba Wydziału Gospodarki Odpadami).

W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno nie będzie możliwości  bezpłatnego oddania bioodpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 lub ul. Świętojańska 5a (siedziba Wydziału Gospodarki Odpadami), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

Od dnia 1 września 2020 roku ulega zmianie termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opłatę należy uiszczać z góry do 25 dnia każdego miesiąca (czyli za miesiąc wrzesień opłatę wnosimy do 25 września).

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.

Liczba wyświetleń: 12 713

Ostatnie aktualizacje: