Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2022 r.

Szanowni mieszkańcy!

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zawiadamia, że w dniu 21 września 2022 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę nr 1142/LVII/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. oraz nr 1064/LII/2022 z dnia 25 maja 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r., poz. 10224)

Zgodnie z wyżej przywołanymi uchwałami od 1 listopada 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 1. 39,30 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
 2. 78,60 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
 3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 8,10 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
 4. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w  ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744). Zwolnienie wynosi 30 % opłaty należnej od rodziny wielodzietnej zamieszkującej na danej nieruchomości, wyliczonej według stawki opłaty podstawowej (30 % x 39,30 zł = 11,79 zł).

Mieszkańcy, którzy do tej pory nie korzystali z ulgi a chcą z niej skorzystać mają obowiązek złożenia nowej deklaracji. Przypominamy iż w przypadku skorzystania z ulgi związanej z  kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości zapewnia zagospodarowanie w przydomowym kompostowniku całego strumienia odpadów. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.

 • Przypominamy obowiązujące stawki opłaty za pojemnik, które dotyczą nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych (tj. w części zamieszkałych i niezamieszkałych). Stawki te obowiązują od  01.07.2022 r. i wynoszą:
  • za pojemnik o pojemności:
  1. 120 litrów – 26,80 zł.
  2. 240 litrów – 53,60 zł.
  3. 360 litrów – 80,40 zł.
  4. 700 litrów – 156,33 zł.
  5. 1100 litrów – 245,66 zł.
  6. 1,5 m3 – 335,00 zł.
  7. 2,5 m3 – 558,33 zł.
  8. 5 m3 – 1 116,66 zł.
  9. 7 m3 – 1 563,33 zł.
  10. 10 m3 – 2 233,33 zł.
  11. 20 m3 – 4 466,66 zł
  • za worek o pojemności: 120 litrów – 26,80 zł.

  Do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych wysłane były w lipcu br. zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawki opłaty za pojemnik.

WAŻNE:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz. U. 2022 poz. 1297 ze zm. ) oraz aktami prawa miejscowego od dnia 1  października 2020 r, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku braku segregacji opłata wzrośnie dwukrotnie.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po  miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana.

 • w formie papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, pocztą lub osobiście, w  Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 lub ul. Świętojańska 5a (siedziba Wydziału Gospodarki Odpadami),
 • w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres do doręczeń elektronicznych: e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5.

Opłatę należy uiszczać z góry do 25 dnia każdego miesiąca (tj. za miesiąc listopad opłatę wnosimy do 25 listopada).

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.


Przypominamy, że selektywnie zebrane odpady powinny być gromadzone w pojemnikach i  workach odpowiedniego koloru.

Kolorystyka wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w   sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906) i przedstawia się następująco:

Odpady z papieru – zbieramy w pojemnikach/workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”

Odpady szklane – zbieramy w pojemnikach/workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”

Odpady z metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych – zbieramy w pojemnikach/workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”

 Bioodpady – zbieramy w pojemnikach/workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”

Odpady resztkowe tzw. „odpady zmieszane” zbieramy do pojemnika w kolorze czarnym oznaczonym napisem „Zmieszane”.

Liczba wyświetleń: 4 924

Ostatnie aktualizacje: