Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami – Naczelnik Wydziału: Wioletta Brzezińska
ul. Świętojańska 5a
05-500 Piaseczno
Telefon: (22) 701 75 31, 701 75 34, 701 75 36, 701 75 37,

2. Wymagane dokumenty
W Kancelarii Urzędu lub w Wydziale Gospodarki Odpadami należy złożyć lub wysłać listem na adres Urzędu lub adres Wydziału deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DOZ-1

Nowa deklaracja – stosownie do art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiana deklaracji – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyny zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Korekta deklaracji – korekta deklaracji następuje na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami DOZ-1. Przy czym: właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem jest sytuacja gdy składa deklarację w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od daty tego zdarzenia.

3. Opłata skarbowa
Bez opłat.

4. Podstawa prawna
a) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. – tekst jednolity, poz. 1439).
b) Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).
c) Uchwała nr 559/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno ze zm.
d) Uchwała nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady.
e) Uchwała nr 560/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Zwolnienia

a) Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie za odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosi 30% opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny tj. 10,91 od osoby będącej członkiem rodziny wielodzietnej zamieszkującej daną nieruchomość.
Od 1 października 2020 r. miesięczna stawka opłaty dla członka rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynosi: 25,47 zł.

b) Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 2,90 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

6. Materiały do pobrania
Deklaracja DOZ-1
Załącznik ZDOZ – 1
Załącznik ZDOZ 2

7. Uwagi

Kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe podane w odrębnym piśmie przesłanym z Gminy Piaseczno przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze). W kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 można dokonać płatności kartą płatniczą.

Od 1 października 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

  • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

36,38 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej tj. 72,76 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

  • dla nieruchomości niezamieszkałych stawka za pojemnik o określonej pojemności wynosi:
  1. za pojemnik o pojemności do 120 l – w wysokości 6,34 zł
  2. za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 12,69 zł
  3. za pojemnik o pojemności 1,1 l – w wysokości 58,20 zł
  4. za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – w wysokości 132,27 zł
  5. za kontener o pojemności 5,0 m3- w wysokości 264,54 zł
  6. za kontener o pojemności 7,0 m3 – w wysokości 370,36 zł
  7. za kontener o pojemności 10 m3 – o wysokości 529,09 zł
  8. za kontener o pojemności 20 m3 – o wysokości 1058,18 zł

W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik wzrośnie dwukrotnie.

W przypadku nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady, kwota opłaty stanowi sumę opłat od zadeklarowanej liczby osób oraz wielkości pojemnika.

Notatki:
Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek – piątek w godzinach 8.00-16.00

Opłaty za odpady można wnosić w kasie Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 (na parterze).

 

Liczba wyświetleń: 7 375

Ostatnie aktualizacje: