Nieprawidłowa segregacja – naklejki na pojemnikach

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż w Gminie Piaseczno od 1 października 2020 roku wszystkich mieszkańców obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

W celu sprawdzenia właściwego przygotowania odpadów komunalnych do odbioru, będą prowadzone przez firmę PUK kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów.

W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów lub jej braku, pracownik firmy odbierającej odpady  umieści na pojemniku/worku żółtą naklejkę – brak segregacji lub nieprawidłowa segregacja odpadów. Wzór naklejki poniżej.

Przykładem niewłaściwej segregacji odpadów jest umieszczenie w pojemniku/worku na szkło odpadów takich jak np. porcelana, folia czy metalowa nakrętka lub w pojemniku na papier odpadów takich jak tapeta, opakowanie TETRA PAK. Zasady prawidłowej segregacji odpadów są dostępne w zakładce SEGREGACJA ODPADÓW.

Pojawienie się wskazanej naklejki na pojemniku/worku oznacza, iż odpady zostaną odebrane w terminie odbioru odpadów zmieszanych.

W przypadku gdy w pojemniku/worku znajdą się odpady poremontowe i niebezpieczne takie jak: tapety, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, żarówki, opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, zużyte strzykawki lub igły, przeterminowane leki, na pojemniku/worku zostanie umieszczona naklejka w kolorze czerwonym – informujemy, że odpady zostały przygotowane w niewłaściwy sposób. Wzór naklejki poniżej.

W takiej sytuacji odpady zostaną zabrane dopiero po usunięciu nieprawidłowej frakcji odpadów w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu, a informacja o nieprawidłowości zostanie przekazana do Wydziału Gospodarki Odpadami.
W sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku segregacji odpadów, Burmistrz  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej tj. dwukrotność zadeklarowanej opłaty.

Odpady powstałe w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych można bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOK zlokalizowanego w Piasecznie przy ul. Technicznej 6. Przy czym obowiązują roczne limity ilości dostarczanych odpadów. Dla zabudowy jednorodzinnej wynoszą 1000 kg na nieruchomość a dla zabudowy wielorodzinnej 500 kg na lokal. W przypadku przekroczenia w/w limitów odpadów poremontowych właściciel nieruchomości zobowiązany jest na własny koszt przekazać je do odbioru i utylizacji.

Do Punktu można oddać również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, żarówki, opakowania po farbach i rozpuszczalnikach, przeterminowane leki, odzież i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony wyłącznie z pojazdów osobowych, motocykli i rowerów.

Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionym PSZOKU-u funkcjonuje także Punkt Rzeczy Używanych pochodzących z gospodarstw domowych. W specjalnie wydzielonym miejscu można pozostawić sprawne przedmioty nadające się do ponownego użycia. Do punktu można dostarczyć: niezniszczone meble i dywany, sprzęt sportowy, zabawki, książki, nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego itp. Każdy chętny może te przedmioty bezpłatnie zabrać i ponownie wykorzystać, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Punkt jest czynny  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 18.00 i w soboty w godz. 9.00 – 17.00. (kontakt tel. +48 22 73 71 770, w godzinach 8.00 – 16.00).

Przeterminowane leki można wrzucić do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punktach aptecznych. Szczegółowy wykaz aptek w zakładce „Przeterminowane leki”.

Zużyte strzykawki i igły powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przejmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi należy gromadzić w odpowiednim pojemniku a po napełnieniu zgłosić do Wydziału Gospodarki Odpadami.

Zachęcamy również do korzystania z pojemników MPE tzw. Miejskich Punktów Elektroodpadów do których możemy wrzucić odpady takie jak: zużyte baterie, płyty CD, żarówki, opakowania po tonerach atramentowych, kasety VHS, telefony komórkowe. Wykaz punków MPE dostępny jest w zakładce „Miejskie Punkty Elektroodpadów”.

Nasze codzienne wybory mają wpływ na naszą planetę. Starajmy się żyć zasadą „less waste”. Zyskujemy na tym wszyscy.

Liczba wyświetleń: 719

Ostatnie aktualizacje: