ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01 KWIETNIA 2019 R.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25.02.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 3261):

 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:

 • w wysokości 27,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • w wysokości 54,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za pojemnik o określonej pojemności.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki są następujące:

 • za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 – w wysokości 20,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 35,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 86,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – w wysokości 180,00 zł
 • za kontener o pojemności 5,0 m3 – w wysokości 400,00 zł
 • za kontener o pojemności 7,0 m3 – w wysokości 600,00 zł
 • za kontener o pojemności 10,0 m3 – w wysokości 900,00 zł

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawki są następujące:

 • za pojemnik o pojemności do 0,12 m3 – w wysokości 40,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – w wysokości 65,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w wysokości 150,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – w wysokości 370,00 zł
 • za kontener o pojemności 5,0 m3 – w wysokości 700,00 zł
 • za kontener o pojemności 7,0 m3 – w wysokości 1.200,00 zł
 • za kontener o pojemności 10,0 m3 – w wysokości 1.600,00 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 lub w kasie przy ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie. Opłaty należy wnosić miesięcznie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbierano odpady (np. za styczeń do 10 lutego).

 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstałych na tych nieruchomościach na obszarze Gminy Piaseczno, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik.

Ustalono roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w wysokości 280,00 zł za rok jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 • w wysokości 560,00 zł za rok jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Opłaty należy wnosić w dwóch równych ratach:

 • I rata do 31 maja
 • II rata do 30 września
 • istnieje także możliwość jednorazowej wpłaty za cały okres z góry

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 01 kwietnia 2019r.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za 2019 rok, należy dokonać dopłaty wynikającej z podwyższonych stawek.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji. Wysokość aktualnej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji, będzie wskazana w zawiadomieniu, które zostanie doręczone do Państwa. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych może wystąpić konieczność złożenia nowej deklaracji, gdyż z uwagi na pojawienie się większej liczby wytwarzanych frakcji odpadów zaistnieć może konieczność dostawienia większej liczby pojemników, a tym samym ulegnie zmianie ilość powstających na danej nieruchomości pojemników z odpadami.

Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązują  nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą one dostępne na stronie internetowej www.odpady.piaseczno.eu, w zakładce „Wzory deklaracji”. Formularze deklaracji w formie papierowej będą do pobrania w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54. Deklaracja będzie podlegać weryfikacji w oparciu o dane posiadane przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie zmiany dotyczące deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób, zmiana miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany do Wydziału Gospodarki Odpadami przy ul. Wojska Polskiego 54 w Piasecznie lub w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości wskazanej w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 18 636

Ostatnie aktualizacje: