Kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów

Gmina Piaseczno uprzejmie informuje, że w celu sprawdzenia właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, będą wprowadzone kontrole zawartości worków i pojemników do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie jak i nieselektywnie. Kontrole będą przeprowadzane przez Wykonawców odbierających odpady. W przypadku gromadzenia odpadów niezgodnie z ich przeznaczeniem, odpady zostaną odebrane jako odpady zmieszane a pojemnik lub worek zostanie oznakowany czerwoną kartką.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów a faktycznie jej nie wykonuje, wówczas Burmistrz może wydać decyzję o naliczeniu opłaty jak za odpady zbierane nieselektywnie (zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2017, poz. 1289 ze zm.).

Prosimy zatem o przestrzeganie przyjętych w Gminie Piaseczno zasad segregacji, ponieważ niewłaściwe sortowanie odpadów może być przyczyną wzrostu wysokości stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie nieczystości komunalnych.

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami został zamieszczony w dostarczonych Państwu harmonogramach, broszurach oraz na stronie internetowej.

Liczba wyświetleń: 1 448

Ostatnie aktualizacje: