Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Piaseczno

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) informuję, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również       w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do  pisemnego  poinformowania Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o zamiarze prowadzenia w/w działalności oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.

Nowelizacja rozszerzyła treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. Zmiany dot. sprawozdania kwartalnego wejdą w życie z dniem 01.01.2023 r.

Poniżej przedstawiono porównanie treści sprawozdania kwartalnego przed i po zmianach.

 

Lp. Treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego za okres do 31.12.2022 r.  Treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego od 01.01.2023 r.
1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności , numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany.
Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji
w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany.
2. Informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie. Bez zmian.
3. Ilość nieczystości ciekłych odebranych
z obszaru gminy (z podziałem na bytowe
i przemysłowe)
Bez zmian.
4. Ilość przekazanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (z podziałem na bytowe
i przemysłowe)
Bez zmian.
5. Nazwa i adres stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe. Bez zmian.
6. Informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych z obszaru aglomeracji oraz spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
7. Wyjaśnienie dotyczące różnicy pomiędzy ilością nieczystości ciekłych odebranych
z obszaru gminy a ilością tych nieczystości ciekłych przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica.
Bez zmian.
8. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe. Bez zmian.
9. Data sporządzenia sprawozdania. Bez zmian.
10. Podpis prowadzącego działalność. Bez zmian.
11. Załącznik do sprawozdania kwartalnego.

 

Wykaz właścicieli nieruchomości z którymi
w okresie objętym sprawozdaniem, zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.
W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a  także adres  nieruchomości.

Załącznik do sprawozdania kwartalnego.

 

Wykaz właścicieli nieruchomości z którymi
w okresie objętym sprawozdaniem, zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
 i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.
W wykazach zamieszcza się dane właściciela nieruchomości wraz z adresem oraz adres obsługiwanej nieruchomości.

Obszar aglomeracji Piaseczno został wyznaczony uchwałą nr 700/XXXIII/2020  Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piaseczno. W skład aglomeracji Piaseczno wchodzą następujące miejscowości: Baszkówka, Bąkówka, Bobrowiec, Chylice, Chylice-Pólko, Chyliczki, Głosków (Głosków PGR), Głosków-Letnisko, Gołków, Jastrzębie, Jazgarzew, Jesówka, Julianów, Józefosław, Kamionka, Piaseczno, Robercin, Siedliska, Wola Gołkowska, Wólka Kozodawska, Wólka Pracka, Zalesie Górne, Żabieniec.

Proszę na bieżąco śledzić zmiany aglomeracji.

 

 

Liczba wyświetleń: 2 437

Ostatnie aktualizacje: