Warsztaty w zakresie selektywnej zbiórki odpadów podczas „Eko-Niedzieli”

W niedzielę 3 września na Rynku Miejskim w Piasecznie odbyła się „Eko-Niedziela” – coroczna impreza o charakterze ekologiczno-sportowym organizowana przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną.

Jednym z elementów imprezy były warsztaty ekologiczne promujące selektywną zbiórkę odpadów, przygotowane we współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Zajęcia warsztatowe były skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych. Na najmłodszych czekały kolorowanki, rebusy i łamigłówki nawiązujące do segregacji odpadów i recyklingu. Starsi mogli wykazać się znajomością zasad segregacji rozwiązując QUIZ ekologiczny. Uczestnikom biorącym udział w zmaganiach ekologicznych wręczano upominki i dyplomy. Odwiedzający stoisko otrzymywali ulotkę prezentującą zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Piaseczno, w tym szczegółowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Na stanowisku zorganizowano również punkt zbiórki makulatury.

Dodatkową atrakcją warsztatów ekologicznych była fotobudka, w której można było zrobić sobie zdjęcie, pozując w nakryciach głowy wykonanych przez uczniów piaseczyńskich szkół, w ramach konkursu „Ratuj Naturę – Zbieraj Makulaturę”.

stoisko ekoniedziela

stoisko ekoniedziela 2

stoisko-3-zmnejszona

Więcej o: „Nie ma śmieci są – surowce”. Przyłącz się do Akcji Sprzątania świata – Polska 2017

„Nie ma śmieci są – surowce”. Przyłącz się do Akcji Sprzątania świata – Polska 2017

Po raz kolejny Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno włącza się do akcji Sprzątania świata – Polska 2017.

Akcja Sprzątania świata odbędzie się w dniach 15-17 września 2017 r. tym razem pod hasłem „Nie ma śmieci są – surowce”. Tegoroczne hasło ma zwrócić uwagę na dostrzeżenie w śmieciach ich surowcowego potencjału. Z większości wyprodukowanych odpadów możemy odzyskać cenne surowce, które mogą zostać powtórnie odzyskane i przetworzone przy niewielkim zużyciu energii. Dlatego każdy z nas powinien przyczynić się do ochrony naszego środowiska promując selektywną zbiórkę odpadów.

Jak co roku w przeprowadzonej akcji sprzątania będą uczestniczyć placówki oświatowe z terenu gminy Piaseczno.

Segregacja w Gminie Piaseczno od 1 lipca 2017r.

Gmina Piaseczno informuje, że pomimo wejścia w życie 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 19), w Gminie Piaseczno będą obowiązywały dotychczasowe zasady segregacji do grudnia 2018r., z uwagi na obowiązujące umowy z Wykonawcami odbierającymi odpady. Zgodnie z § 6 ust. 3 w/w Rozporządzenia, umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujące w dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, które określają wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgody z rozporządzeniem, zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021r.

W Gminie Piaseczno obowiązują następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Selektywne odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz worki do odbioru odpadów biodegradowalnych ma obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „suchych” i szkła zapewnia Gmina Piaseczno.
3. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się z podziałem na następujące frakcje:
a) Odpady surowcowe (tzw. „suche” gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia
b) Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru zielonego)
c) Bioodpady i odpady zielone (gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub w przeźroczystych workach o pojemności max. 120 litrów dowolnego koloru z wyłączeniem koloru żółtego i zielonego). Zbiórka prowadzona jest w okresie od wiosny do jesieni (marzec – listopad).
d) Odpady zmieszane komunalne (gromadzone w opisanych pojemnikach lub kontenerach).

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do sposobu gromadzenia odpadów komunalnych, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 736-29-83, 736-29-84, 736-29-85, 736-29-88 oraz na stronie internetowej: www.odpady.piaseczno.eu

Warsztaty prawidłowej segregacji odpadów i kompostowania

Uprzejmie informujemy, iż w ramach prowadzonych działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu prawidłowej segregacji odpadów Wydział Gospodarki Odpadami Gminy Piaseczno we współpracy z Piaseczyńską Fundacją Ekologiczną organizuje warsztaty prezentujące prawidłowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi. Celem prowadzonych działań jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, a także promowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz korzyści płynących z kompostowania.

Warsztaty prowadzone są w formie stoiska informacyjno-edukacyjnego, na którym:

 – dzieci rozwiązując rebusy i wypełniając kolorowanki uczą się zasad  prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Za poprawne wykonanie zadań dzieci otrzymują okolicznościowe dyplomy;

– dorośli mogą zapoznać się broszurą „Segregujesz i Zyskujesz” szczegółowo opisującą system gospodarki odpadami obowiązujący w Gminie Piaseczno.

– rodziny, znajomi, dzieci mogą wziąć udział w konkursie: segregacji odpadów na czas. Osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę o odpadach i ich prawidłowej segregacji  zapraszamy do udziału w konkursie. Zespoły, które wykonają zadanie w najkrótszym czasie otrzymują w nagrodę kompostowniki ufundowane przez Gminę Piaseczno.

Do chwili obecnej gościliśmy w czasie imprez integracyjnych w niżej wymienionych sołectwach:

Wola Gołkowska  –  10 czerwca 2017 r.

Zalesie Górne i Jazgarzew  –  11 czerwca 2017 r.

Żabieniec  –  17 czerwca 2017r.

Chyliczki  –  18 czerwca 2017 r.

Grochowa – Pęchery –  20 czerwca 2017 r.

Henryków -Urocze i Orzeszyn – Pilawa  –  24 czerwca 2017 r.

Runów  –  26 sierpnia 2017r.

Kamionka –  16 września 2017 r

Zachęcamy do współpracy sołtysów.

Poniżej krótka fotorelacja

chyliczki-na-stronechyliczki-2-na-stronechyliczki-3-na-stronejazgarzew-1-na-stronewola_golkowska-3-na-stronewola_golkowska-5-na-strone

Informacja dla właścicieli działek rekreacyjnych

Uprzejmie informujemy, że złożone w poprzednim roku kalendarzowym (tj. 2016) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na formularzu DOL-1 (deklaracje dotyczące działek rekreacyjnych) są nadal obowiązujące. Nie ma konieczności ponownego składania deklaracji w bieżącym roku.

Osoby, które nie złożyły deklaracji a będą w bieżącym roku wykorzystywać nieruchomość w celach rekreacyjno – wypoczynkowych obowiązane są do złożenia deklaracji  DOL – 1. Formularz deklaracji dostępny  jest w zakładce „Wzory deklaracji”

Informacja dotycząca zastrzeżeń do jakości segregacji w Gminie Piaseczno

Gmina Piaseczno informuje, że Wykonawcy odbierający odpady (PPHU Lekaro i SITA Piaseczno Sp. z o.o.) coraz częściej zgłaszają zastrzeżenia do jakości segregowanych odpadów. Dotyczy to głównie odpadów szklanych jak i „suchych”. Otrzymujemy również informacje od firm recyclingowych, że dostarczany surowiec nie spełnia kryteriów jakościowych.

Czytaj więcej „Informacja dotycząca zastrzeżeń do jakości segregacji w Gminie Piaseczno”